Privacy verklaring Momentum Technologies

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom beheren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Wij opereren uitsluitend B2B (Business to Business). De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen zakelijke persoonsgegevens van onze zakelijke opdrachtgevers en partners. Deze zakelijke opdrachtgevers en partners verstrekken ons soms persoonsgegevens die wij verwerken in onze hoedanigheid van verwerker wanneer dit voor de taxatie van onroerend goed noodzakelijk is.

Momentum Technologies  B.V. is gevestigd te Delft, aan de Papsouwselaan 119 H.  Onze contactpersoon voor persoonsgegevens is dhr R. Paulussen (paulussen@momentum-technologies.nl).

Persoonsgegevens die wij verwerken en de grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u als zakelijke partij gebruik maakt van onze diensten en in dit verband persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook op het moment dat u onze website bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP adres (indien u onze website bezoekt)
  • Uw zakelijke naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer, indien u contact met ons opneemt omdat u gebruik wilt maken van onze dienstverlening en/of indien wij een opdracht voor uw bedrijf uitvoeren
  • Persoonsgegevens die een zakelijke opdrachtgever (“verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG) aan ons verstrekt in het kader van een taxatie opdracht.

We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens verwerken. We verwerken de hier boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Analyse van onze website bij een bezoek aan onze website (niet op persoonlijk niveau). Dit doen wij ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen, te weten een goed functionerende website en voor marketingdoeleinden
  • U van dienst te kunnen zijn ten aanzien van de diensten die u ons verzoekt te verlenen (uitvoering van een overeenkomst tot dienstverlening)
  • Vragen van u te kunnen beantwoorden en onverhoopte klachten te kunnen afwikkelen (uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening en behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, te weten een goede dienstverlening)
  • Ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen (een goed functioneren van onze organisatie, statistieken en archivering, marketingdoeleinden, het tegengaan van fraude indien nodig, etc).
  • Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fiscale wetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van volledig geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  • Gegevens over website bezoek: tot 6 maanden na uw bezoek
  • Gegevens over een voor u uitgevoerde opdracht: tot 3 maanden na het eindigen van de opdracht, tenzij een wettelijke bewaartermijn geldt van 7 jaar. Gegevens betreffende waarderingen van onroerend goed worden na afloop van de wettelijke bewaartermijn in geanonimiseerde vorm gearchiveerd voor onderzoeks- en wetenschappelijke doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen uw persoonsgegevens met verschillende derden. Onder meer met andere bedrijven wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening voor u, onze serviceprovider, de belastingdienst etc. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Een sessie cookie wordt gebruikt om de website goed te laten functioneren. Deze wordt tijdelijk op uw computer geplaatst bij het bezoeken van de website en daarna direct weer verwijderd wanneer u onze website verlaat.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking te beperken of  uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u onder omstandigheden het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Verzoeken als hier vermeld kunt u richten aan onze contactpersoon als hierboven vermeld.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tevens wijzen wij u er op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) indien u ondanks onze naar wij hopen goede zorgen niet tevreden bent over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Zie hiervoor www.autoriteitpersoonsgegevens.nl